Referat styremøte 10.04.2018

 

DATO/TID: 10.04.2018, kl. 19:00
STED: Servicehuset
TILSTEDE: Petter Lyshol, Jostein Haram, Runar Klokk, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 16/18 Referat fra forrige styremøte (05.03.2018)
– referatet godkjent

Sak 17/18 Gjenstående saker
-Sak 4/17, pkt 2: Pumpehus/verkstadrom. (Se også sakene 54/17, 7/18 og 14/18)
Runar har hatt nytt møte med Sykkylven Energi (SE) der også Sykkylven Kommune (SK) var representert. I møte ble det fra SK fremlagt nye opplysninger/dokumenter som viser at SK har veirett til sitt område over Småbåthamna sitt område. I utgangspunktet hevder derfor SE/SK at Småbåthamna ikke har krav på kompensasjon, men de tilbyr å dekke en andel av brøyteutgiftene.

Etter at desse opplysningene i dag ble meddelt styret drøftet styret saken på nytt og besluttet at Runar Klokk og Petter Lyshol får fullmakt til å forhandle frem en best mulig skriftlig avtale. Ved fastsetting av «kompensasjonsbeløpet» bør det vektlegges at Småbåthamna allerede er blitt påført ekstra utgifter på grunn av den muntlige avtalen som tidligere var inngått med SE om bygging av nytt verkstedsrom (bl.a. riving av gml verkstedrom – kjøp av midlertidig container). Det bør også tas hensyn til at det nye pumpehuset uansett vil medføre ekstra brøyteutgifter i forhold til i dag. En eventuell avtale må også inneholde reguleringsmulighet for prisøkninger.
-Sak 9/18 Kameraovervåkning hamna.
Runar ta kontakt med Christian Aasebø for oppfølgning.

Sak 18/18 Konstituering av styret
– Formann: (valgt av årsmøte) Petter Lyshol
– Kasserer/referent: Ole-Petter Solnørdal
– Bryggeansvarlig: Kåre Støylen
– Slipp-/hamneområdeansvarlig: Jostein Haram
– Husansvarlig: Runar Klokk

Sak 19/18 Dugnadstimer for 2018
– Styret mener 3 timer dekker behovet.

Sak 20/18 Dugnadsplaner –datoer
– Dugnadsplaner: Styret foretar synfaring på området/bryggene i forbindelse med neste styremøte (18.04) med tanke på behov for dugnadsoppgaver (utskiftninger/reparasjon/vedlikehold).
Runar ansvarlig for listeoppsett av dugnadsoppgaver.
– Dugnadsdatoer: tirsdag 8/5, 5/6, 26/6,14/8, 28/8 og 11/9 (flo/fjøre sjekkes for tilpassing av oppgaver)

Sak 21/18 Diverse
1) Melding til Brønnøysund vedr. nytt styre og vedtektsendring §3, avsnitt 1. Ansvarlig: Runar
2) Låskode til Servicehuset (toalett/vask) skal endres. Ansvarlig:

Møte slutt kl. 21:00
Neste styremøte: onsdag 18.04.2018

______________________  
Ole-Petter Solnørdal, referent

Menu Title